Gevonden afgelopen maand: 2435 huurwoningen

Algemene voorwaarden Huurwoningbemiddeling.nl

Artikel 1. Definities

Huurwoningbemiddeling.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ned Logica B.V. gevestigd te Nijmegen (inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32049430);

Woningzoekende: de (rechts)persoon die zich inschrijft en een Zoekopdracht instelt op de website van Huurwoningbemiddeling.nl (www.Huurwoningbemiddeling.nl);

Verhuurder: de (rechts)persoon welke de woonruimte wenst te verhuren;

Internetsite: www.Huurwoningbemiddeling.nl;

Zoekopdracht: de criteria welke de Woningzoekende instelt op basis waarvan Huurwoningbemiddeling.nl gaat zoeken.

Mailinglijst: de lijst van e-mailadressen van Woningzoekenden;

Mailing: het overzicht van, op basis van de Zoekopdracht gevonden woningen die Huurwoningbemiddeling.nl aan de hand van de Mailinglijst regelmatig per e-mail verzendt;

Abonnement: betaald abonnement van Huurwoningbemiddeling.nl;

Reacties: de Reacties van Woningzoekenden op een woning welke aan de Verhuurder worden doorgestuurd;

Misbruik: het versturen van e-mail aan Huurwoningbemiddeling.nl waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Huurwoningbemiddeling.nl en de Woningzoekende. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Huurwoningbemiddeling.nl functioneert alleen als een zoekservice. Huurwoningbemiddeling.nl is nadrukkelijk NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke totstandkoming van overeenkomsten tussen Verhuurder en Woningzoekende. Om die reden kan Huurwoningbemiddeling.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid en de juistheid van de gegevens.

Artikel 4

Huurwoningbemiddeling.nl garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van overeenkomsten of huurcontracten na inschrijving op de Huurwoningbemiddeling.nl website.

Artikel 5

Huurwoningbemiddeling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningzoekende en Verhuurder. Als en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Huurwoningbemiddeling.nl aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.

Artikel 6

Inschrijven als Woningzoekende en het instellen van een Zoekopdracht op Huurwoningbemiddeling.nl is geheel gratis. Indien Woningzoekende in aanmerking wenst te komen voor een positie als Abonnement zijn daaraan kosten verbonden. In het geval van een Abonnement is er sprake van periodieke kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een periode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode, bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Abonnement welke een langere contractperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een opzegtermijn van één dag in acht te worden genomen.

Artikel 7

De Woningzoekende die zich bij Huurwoningbemiddeling.nl heeft ingeschreven en zich door het plaatsen van een vinkje expliciet akkoord heeft verklaard met het ontvangen van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Huurwoningbemiddeling.nl en derden, geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van de Woningzoekende. De Woningzoekende kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap. De wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het Privacystatement.

Artikel 8

Door inschrijving en het instellen van een Zoekopdracht op de website Huurwoningbemiddeling.nl geeft de Woningzoekende expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan Huurwoningbemiddeling.nl voor marketingdoeleinden in de ruimste zin des woords.

Artikel 9

Voor betaling van het Huurwoningbemiddeling.nl abonnement maakt Huurwoningbemiddeling.nl onder andere gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Die kosten zijn voor rekening van Huurwoningbemiddeling.nl. DocData Payments (binnenkort CM.com) handelt, namens Huurwoningbemiddeling.nl, de automatische incasso af. Dit betekent dat u Huurwoningbemiddeling.nl machtigt om tot wederopzegging, via DocData Payments (binnenkort CM.com), het geld van uw rekening af te schrijven. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van Huurwoningbemiddeling.nl vermeld.

Het gekozen abonnement wordt automatisch verlengd als de abonnementsperiode voorbij is. U houdt recht op de periodieke prijs (en eventuele korting) van uw keuze. Ook als de tarieven later zouden stijgen. Bij verlenging van het abonnement zal het systeem aan de hand van de gekozen betaalmethode automatisch het geld van uw rekening incasseren, of - indien u gekozen heeft voor betaling achteraf - ontvangt u een betaalverzoek met een betaaltermijn van 14 dagen. Als na periodieke controle blijkt dat de rekening niet is betaald ontvangt u per e-mail een herinnering. Om bijkomende kosten te voorkomen, dient u er dan voor te zorgen dat het totaal openstaande bedrag dan binnen 14 dagen door ons is ontvangen. Is uw betaling niet tijdig door ontvangen, dan vorderen wij incassokosten van u. De incassokosten bedragen € 40,00 volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. Op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10

Als de transactie of het bedrag dat van de rekening van Woningzoekende wordt afgeschreven volgens Woningzoekende niet klopt, kan Woningzoekende hiertegen bezwaar maken bij Huurwoningbemiddeling.nl. Huurwoningbemiddeling.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Bij onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van de rekening van Woningzoekende om een andere reden niet is gelukt, zal Huurwoningbemiddeling Woningzoekende eenmalig een herinnering sturen. Bij het uitblijven van de betaling binnen de genoemde termijn is Woningzoekende in verzuim in de nakoming van de betalingsverplichting en zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Daarnaast vordert Huurwoningbemiddeling.nl dan incassokosten van Woningzoekende. De incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en worden berekend volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 11

Iedere woningzoekende met een abonnement bij Huurwoningbemiddeling.nl kan een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien woningzoekende in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de betaalde dienstverlening van Huurwoningbemiddeling.nl (bedoeld als: gereageerd op woningaanbiedingen) dan is Huurwoningbemiddeling.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden kosten naar rato van gebruik verrekend. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald abonnement. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren. Woningzoekende doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het reactieformulier op de site waarin woningzoekende op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.

Artikel 12

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen Huurwoningbemiddeling en Woningzoekende (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Huurwoningbemiddeling, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 13

Huurwoningbemiddeling.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking ervan aan Woningzoekende.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te printen