Gevonden afgelopen maand: 4972 huurwoningen

Algemene voorwaarden Huurwoningbemiddeling.nl

Artikel 1. Definities

Huurwoningbemiddeling.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ned Logica B.V. gevestigd te Rotterdam (inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32049430);

Woningzoekende: de (rechts)persoon die inzicht wil verkrijgen in het aanbod van woonruimte op de website van Huurwoningbemiddeling.nl (www.huurwoningbemiddeling.nl);

Verhuurder: de (rechts)persoon welke de woonruimte wenst te verhuren;

Internetsite: www.Huurwoningbemiddeling.nl;

Mailinglijst: de lijst van e-mailadressen van Woningzoekenden;

Mailing: het overzicht van het aanbod van woonruimte dat Huurwoningbemiddeling.nl aan de hand van de Mailinglijst regelmatig per e-mail verzendt;

Abonnement: betaald abonnement van Huurwoningbemiddeling.nl;

Inschrijfperiode: de periode waarin er gereageerd kan worden op een gevonden woning;

Reacties: de Reacties van Woningzoekenden op het woningaanbod welke aan de Verhuurder wordt aangeboden;

Misbruik: het versturen van e-mail aan Huurwoningbemiddeling.nl waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Huurwoningbemiddeling.nl en de Woningzoekende enerzijds en de Verhuurder anderzijds. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Huurwoningbemiddeling.nl functioneert alleen als een platform voor vraag en aanbod in de huurwoningsector. Huurwoningbemiddeling.nl is nadrukkelijk NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen Verhuurder en Woningzoekende. Om die reden kan Huurwoningbemiddeling.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers en de juistheid van de gegevens.

Artikel 4

Huurwoningbemiddeling.nl garandeert op geen enkele wijze overeenkomsten of huurcontracten na inschrijving op de Huurwoningbemiddeling.nl website.

Artikel 5

Woningzoekende en Verhuurder zullen zich bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte dienen te stellen en kennisnemen van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen als het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.

Artikel 6

Huurwoningbemiddeling.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningzoekende en Verhuurder. Bij melding van (meerdere) terechte klachten over een Verhuurder, zal Huurwoningbemiddeling.nl eventueel de samenwerking met het de betreffende Verhuurder verbreken. Als en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Huurwoningbemiddeling.nl aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.

Artikel 7

Inschrijven door Woningzoekende op de Mailinglijst van Huurwoningbemiddeling.nl is geheel gratis. Indien Woningzoekende in aanmerking wenst te komen voor een positie als Abonnement zijn daaraan kosten verbonden. In het geval van een Abonnement is er sprake van periodieke kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een periode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractsperiode, bij opzegging hiervan dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Abonnement welke een langere contractsperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een termijn van één dag in acht te worden genomen.

Artikel 8

De Woningzoekende die zich bij Huurwoningbemiddeling.nl heeft ingeschreven en zich door het plaatsen van een vinkje expliciet akkoord heeft verklaard met het ontvangen van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Huurwoningbemiddeling.nl en derden, geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van de Woningzoekende. De woningzoekende kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap. De wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het Privacystatement.

Artikel 9

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van de Huurwoningbemiddeling.nl site behoren Huurwoningbemiddeling.nl toe. Niets van de Huurwoningbemiddeling.nl site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Huurwoningbemiddeling.nl vereist. Alle beeldmateriaal, data, teksten, etc. geplaatst op de Huurwoningbemiddeling.nl website dienen rechtenvrij te zijn. Huurwoningbemiddeling.nl kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de advertentie geplaatst materiaal. Mogelijke claims omtrent de publicatie van uw advertentie zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie, verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Huurwoningbemiddeling.nl wel vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 10

Door inschrijving op de website Huurwoningbemiddeling.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Huurwoningbemiddeling.nl opgestelde voorwaarden en geeft men expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan Huurwoningbemiddeling.nl voor marketingdoeleinden in de ruimste zin des woords.

Artikel 11

Voor betaling van de Huurwoningbemiddeling.nl inschrijving maakt Huurwoningbemiddeling.nl gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Alle kosten zijn voor rekening van Huurwoningbemiddeling.nl. Docdata Payments handelt, namens Huurwoningbemiddeling.nl, de automatische incasso af. Dit betekent dat u Huurwoningbemiddeling.nl machtigt om tot wederopzegging, via Docdata Payments, het geld van uw rekening af te schrijven. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van Huurwoningbemiddeling.nl vermeld.

Artikel 12

Als de transactie of het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven volgens u niet klopt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij Huurwoningbemiddeling.nl. Huurwoningbemiddeling.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van uw rekening om een andere reden niet is gelukt, betekent dat u in verzuim bent in de nakoming van uw betalingsverplichting en veroorzaakt extra kosten welke wij naast de hoofdsom bij u in rekening zullen brengen. Bij het uitblijven van betaling, zullen wij een incassobureau inschakelen. Naast de hoofdsom bent u dan 15% van de hoofdsom met een minimumtarief van € 40,00 excl. BTW incassokosten verschuldigd conform de Wet op de IncassoKosten (WIK).

Artikel 13

Als deelnemer van Huurwoningbemiddeling.nl kunt u een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien de deelnemer in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt (bedoelt als: gereageerd op gevonden woningen) van de betaalde dienstverlening van Huurwoningbemiddeling.nl dan is Huurwoningbemiddeling.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van aangaan van het abonnement tot het moment van herroeping. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald abonnement. Ontbinding van de overeenkomst dient de deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd aan te vragen. De deelnemer doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het reactieformulier op de site waarin de deelnemer op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.

Artikel 14

Huurwoningbemiddeling.nl behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, commerciële advertenties of berichten te weigeren of te verwijderen. Huurwoningbemiddeling.nl behoudt zich verder het recht voor om woningen zonder opgaaf van reden uit te sluiten indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Huurwoningbemiddeling.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen Huurwoningbemiddeling enerzijds en de Woningzoekende dan wel de Verhuurder anderzijds (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Huurwoningbemiddeling, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 16

Huurwoningbemiddeling.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, waartoe wijzigingen dertig dagen na bekendmaking aan Woningzoekende, in werking treden.